Home Statut
Statut PDF Ispis E-mail

STATUT HRVATSKOG AKADEMSKOG SAVEZA

 

Uvod u statut (preambula)

 

Da bi proširili i intenzivirali svoj dosadašnji i dugogodišnji rad, koji je opisan u ovom statutu pod naslovom „svrha saveza“, sudionici 20. „Susreta hrvatskih studenata u tuđini“, u Pappenheimu (Bavarska) 15. svibnja 1989. jednoglasno su zaključili da se utemelji „Savez hrvatskih studenata i akademičara“ te da se registrira kao „e.V.“ – „registrirani savez“. Sudionici spomenutog Susreta ovlastili su članove Organizacijskog odbora „Susreta hrvatskih studenata u tuđini“ da za Savez izrade odgovarajući statut. Odbor je statut izradio te ga prilozio na konstitutivnoj sjednici u Ludwigsburgu 4. studenog 1989. Statut su usvojili sudionici osnivačkog skupa i proglasili ga obveznim za sve članove „Saveza hrvatskih studenata i akademičara“ koji pristupom Savezu prihvaćaju statut. Ime saveza promijenjeno je u okviru godišnjeg sabora članstva 3. lipnja 1990. u HRVATSKI AKADEMSKI SAVEZ.

 

§ 1 Ime i sjedište Saveza
 • Savez se zove “Hrvatski akademski savez”.
 • Sjedište mu je u Kölnu.
 • Savez je upisan u registar udruženja.
 • Ime dobiva dodatak “e.V.” (registrirani savez).
 • Poslovna godina je kalendarska godina.
§ 2 Svrha Saveza
 • Svrha i cilj Saveza su:
  • 1.1. Njegovanje hrvatske kulture, jezika i znanosti.
  • 1.2. Podupiranje njemačko-hrvatske kulturne razmjene.
  • 1.3. Podupiranje razumijevanja medju narodima.
  • 1.4. Podrška pri promicanju vjerskih i narodnih tradicija i djelatnosti
  • 1.5. Pripomoć potrebitim studentima, znanstvenicima i umjetnicima.
 • Svrha Saveza postiže se kroz razne djelatnosti, kao na primjer:
  • 2.1. Organiziranje susreta hrvatskih studenata i akademičara.
  • 2.2. Potpora uzajamnog upoznavanja, razumijevanja te prijateljstva medju narodima, sudioništvom na zajedničkim priredbama i organiziranjem istih.
  • 2.3. Izdavačka djelatnost.
 • Savez služi neposredno i isključivo dobrotvornim svrhama u smislu poreznih odredbi. Sredstva Saveza kao i mogući višak imaju se upotrijebiti samo za svrhe utvrdjene ovim statutom.
  • 3.1. Savez je svojim radom nesebičan i ne teži ostvarivanju vlastite dobiti.
  • 3.2. Članovi Saveza ne dobivaju nikakova novčana primanja iz sredstava Saveza.
  • 3.3. Nijedna se osoba ne smije novčano pomagati, ako to nije u skladu sa svrhom Saveza te nitko ne smije imati prednost kroz nerazmjerno velike naknade.
 • Rad Hrvatskog akademskog saveza počiva na demokratskoj osnovici ljudskog dostojanstva i nepovredivosti njegovog prava.
 • Hrvatski akademski savez suradjuje s istovrsnim institucijama u Saveznoj Republici Njemačkoj i izvan nje u svrhu postizanja ciljeva postavljenih ovim statutom.
§ 3 Članstvo
 • Članom Hrvatskog akademskog saveza može postati svaka naravna i pravna osoba koja se obvezala pridržavati pravila ovog statuta.
§ 4 Prava i obveze članova Saveza
 • Prava clanova Saveza:
  • 1.1. Svi članovi imaju pravo glasa u svojim izbornim jedinicama.
  • 1.2. Svi članovi imaju pravo birati sastupnike i biti birani.
  • 1.3. Svi članovi imaju pravo podnositi zahtjeve upravi Saveza.
  • 1.4. Svi članovi imaju pravo sudjelovati na svim priredbama Saveza.
 • Obveze članova Saveza
  • 2.1. Svaki je član obvezan na najbolji mogući način poticati i potpomagati ciljeve i dobrobit Saveza.
  • 2.2. Svaki je član dužan plaćati godišnju članarinu.
§ 5 Početak i prestanak clanstva
 • Primanje i članstvo treba se pismeno zatražiti.
 • O molbi za prijem odlučuje uprava jednostavnom većinom glasova.
 • Članstvo prestaje:
  • 3.1. istupljanjem
  • 3.2. iključenjem
  • 3.3. smrću
 • Odluka o istupanju priopćava se upravi pismeno.
  • 4.1. Odluku o istupanju treba priopćiti najkasnije tri mjeseca prije isteka tekuće poslovne godine.
 • Isključenje slijedi:
  • 5.1. Kod grubih ili ponovljenih prekršaja odredbi ovog statuta ili interesa ovog Saveza
  • 5.2. Kod grubog ili nasilničkog ponašanja
  • 5.3. Ako član Saveza, unatoč ponovljenoj opomeni, ne plati članarinu
  • 5.4. Iz drugih težih razloga, koji se tiču discipline Saveza.
 • O isključenju iz Saveza, koje odmah stupa na snagu, odlučuje uprava jednostavnom većinom glasova.
 • Protiv odluke o isključenju dozvoljena je žalba zastupničkom saboru.
  • 7.1. Pismena se žalba mora podnijeti upravi u roku od jednog mjeseca od dana dostave odluke o isključenju.
  • 7.2. Prestankom članstva prestaju i sva prava iz članstva, ali ne i obveze člana prema Savezu iz vremena članstva.
 • Isključeno je svako vraćanje članarine, te stvari darovanih Savezu kao i priloga.
§ 6 Godišnja članarina
 • Savezu se plaća godišnja članarina, čiju visinu odredjuje uprava.
 • Iznos se plaća za punu godinu i onda kad član pristupi Savezu tijekom poslovne godine.
 • Ćlanovi moraju najkasnije do 31. ožujka tekuće poslovne godine platiti puni iznos članarine.
 • Ćlanarina za studente je snižena.
§ 7 Radna tijela Saveza
 • Radna tijela Saveza su:
  • 1.1. uprava
  • 1.2. zastupnički sabor
§ 8 Uprava
 • Upravu čine:
  • 1.1. predsjednik
  • 1.2. dopredsjednik
  • 1.3. glavni tajnik
  • 1.4. rizničar
  • 1.5. nadglednik riznice
  • 1.6. jedan hrvatski dušobrižnik
 • Zastupnički sabor može prema potrebi dopustiti izbor i dodatnih članova uprave.
 • Savez zastupaju na sudu i izvan suda dva člana uprave zajedno.
 • Uprava vodi sve tekuće poslove Saveza i nadležna je za izvršavanje svih odluka Saveza.
 • Uprava donosi odluke na sjednicama uprave koje saziva predsjednik ili u slučaju njegove spriječnosti, dopredsjednik. Uprava može donositi odluke ako je na sjednici nazočno najmanje pet članova. Ako uprava nije u stanju donijeti odluku, predsjednik ili dopredsjednik mora u roku od jednog tjedna sazvati novu sjednicu s istim dnevnim redom. Na toj drugoj sjednici uprava je sposobna donositi odluke bez obzira na broj nazočnih članova uprave. Na pozivnicu za tu drugu sjednicu mora se posebno upozoriti na tu posebnost o sposobnosti donošenja odluka.
  • 5.1. Uprava donosi odluke jednostavnom većinom predanih važećih glasova. Kod jednakog broja glasova odlučuje glas voditelja sjednice.
 • Rizničar upravlja riznicom Saveza i vodi knjigu o izdatcima i primitcima. Naloge za plačanje mora potpisati rizničar i još jedan član uprave.
 • Uprava bira zastupnički sabor tajnim glasovanjem na rok od dvije godine.
  • 7.1. Uprava ostaje toliko dugo na dužnosti dok se ne izabere nova.
  • 7.2. Uprava moze biti birana i više puta.
 • Nadglednik riznice ima pravo u svako doba provjeriti stanje riznice i zatražiti da mu se opravdaju primitci i izdatci.
 • Kod istupanja jednog člana uprave, preostali članovi imaju pravo izabrati mu zamjenika do sledećeg zasjedanja zastupničkog sabora.
§ 9 Zastupnicki sabor
 • Sabor članstva je zastupnički sabor.
  • 1.1. Zastupnici u zastupnički sabor biraju se u izbornim jedinicama javnim glasovanjem na rok od dvije godine. Za izbor zastupnika potrebna je jednostavna većina predanih važečih glasova. Kod jednakog broja glasova treba se ponoviti glasovanje. Ako i ponovljeno glasovanje donese jednaki broj glasova, odlučuje se izvlačenjem. Kod glasovanja nije dozvoljeno zastupanje.
   • 1.1.1. Zastupnici zadržavaju svoj status dok se ne izaberu novi.
   • 1.1.2. Ako je zastupnik spriječen izvršavati svoje objeze, dužan je u dogovoru s članovima u izbornoj jedinici imenovati sebi zamjenika.
   • 1.1.3. Zastupnik može biti biran više puta.
   • 1.1.4. Ako se zastupnik ogriješi o odredbe ovog statuta ili prouzroči svoje isključenje iz Saveza u skladu s člankom 5, točkom 5 ovog statuta, gubi zastupnički status, a na njegovo mjesto izborna jedinica bira drugog člana.
  • 1.2. Izbornu jedinicu čini mjesto odnosno područje s najmanje 5 ili najviše 50 članova Saveza.
   • - Iz jedinice koja broji 5 do 10 članova Saveza bira se jedan zastupnik u zastupnički sabor
   • - Iz jedinice koja broji 11 do 20 članova Saveza biraju se dva zastupnika u zastupnički sabor
   • - Iz jedinice koja broji više od 20 članova Saveza biraju se tri zastupnika u zastupnički sabor.
 • Uprava saziva redoviti zastupnički sabor članstva najmanje dva puta u godini.
 • Zastupnici u zastupničkom saboru pozivaju se pismeno s priloženim dnevnim redom i to najkasnije dva tjedna prije održavanja zastupničkog sabora.
 • Uprava može u svako doba sazvati izvanredni zastupnički sabor.
  • 4.1 Uprava mora sazvati izvanredni zastupnički sabor ako jedna petina zastupnika to zahtjeva.
 • Zastupnički sabor može donositi zaključke samo onda ako je nazočna najmanje trećina ukupnog broja zastupnika.
§ 10 Dužnosti zastupničkog sabora
 • Zastupnički sabor je dužan:
  • 1.1. birati upravu;
  • 1.2. prihvatiti godišnji izvještaj uprave, izvještaj o stanju riznice te izvjestaj nadglednika riznice;
  • 1.4. rasteretiti upravu;
  • 1.5. odlučiti o izmjenama u statutu i ostalim izmjenama podnesenim od strane uprave;
  • 1.6. odlučiti o raspuštanju Saveza.
§ 11 Donošenje odluka na zasjedanju zastupničkog sabora
 • Zastupničkom saboru predsjeda predsjednik, ako je predsjednik spriječen, onda dopredsjednik, a ako su obojica spriječeni, zamjenik koga odredjuje predsjednik.
 • Zastupnički sabor donosi odluke jednostavnom većinom broja predanih vazečih glasova, ukoliko zakon ili ovaj statut ne propisuju neku drugu većinu glasova.
 • Kod glasovanja nije dozvoljeno zastupanje.
 • Odluke se donose javnim glasovanjem ukoliko se zakonski propisi ili ovaj statut tome ne protive.
 • Za izbor uprave potrebna je jednostavna većina broja predanih važečih glasova.
  • 5.1. Kod jednakog broja glasova treba ponoviti glasovanje.
  • 5.2. Ako i ponovljeno glasovanje donese jednaki broj glasova, odlučuje se izvlačenjem.
§ 12 Pribilježke odluka i dokumenti
 • Odluke uprave kao i zastupničkog sabora imaju se pribilježiti i potpisati od voditelja sjednice i glavnog tajnika.
 • O svakom zasjedanju zastupničkog sabora pravi se zapisnik koga mora potpisati voditelj sjednice i tajnik.
§ 13 Izmjena statuta
 • Odluku o izmjeni statuta može donijeti samo zastupnički sabor.
 • Uz pozivnicu u dnevnom redu treba navesti članak kojega se namjerava izmijeniti.
 • Za odluku o mijenjanju statuta potrebna je tročetvrtinska većina predanih važećih glasova.
§ 14 Raspuštanje Saveza
 • Odluku o raspuštanju Saveza donosi zastupnički sabor, pri čemu tri četvrtine predanih važećih glasova mora glasovati za raspuštanje.
 • Ako se na tom zasjedanju zastupničkog sabora pojavi manje od tri četvrtine ukupnog broja zastupnika, odluka o raspuštanju može se donijeti samo na novom zasjedanju zastupničkog sabora, bez obzira na broj zastupnika.
 • Kod raspuštanja Saveza, njegova utrnuća ili kod gubljenja njegove prvotne svrhe, sav njegov imetak pripada Hrvatskoj kulturnoj zajednici “Colonia Croatica” u Kölnu.
§ 15 Poslovna godina, mjesto uredovanja i nadležni sud
 • Poslovna godina je tekuća godina.
 • Mjesto uredovanja i nadležni sud su u Kölnu.
Köln, 12.07.1993
 
© 2009 Kroatische Akademische Vereinigung e.V. | Hrvatski akademski savez | Impressum
Joomla Template by vonfio.de